Wat doet de schouwcommissie?

 

 

De schouwcommissie is gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Ze handelt in opdracht van het bestuur. Waar letten wij op als het om het onderhoud van de tuin en de directe omgeving van de tuin gaat? De tuinen worden op negen beoordelingscriteria beoordeeld. Cursief gedrukt staat waar we op letten.

  

1. het onderhoud van de tuin

is de tuin voldoende vrij van onkruid?

2. de tussenpaden

zijn de tussenpaden vrij van gras en onkruid?

3. teveel onbewerkte grond

liggen er geen grote stukken braak?

4.  de voorzijde en directe omgeving

staat er onkruid aan de voorzijde (langs de weg) en zijkant van de tuin?

5. achterste gedeelte van de tuin

staat er veel onkruid in het achterste gedeelte van de tuin?

6. onnodige opslag van materialen of afval

is er opslag van overbodige materialen en/of veel afval?

7. onderhoud sloot en slootkant

is er te veel begroeiing van riet en andere waterplanten zodat de doorstroming van het water geblokkeerd raakt?

8. bomen en struiken snoeien (max. hoogte 3 meter

zijn bomen en struiken niet te hoog?

 9. is uw tuin toegankelijk? Is het hek van uw tuin open? 

10. bijzonderheden

zijn er andere punten die onze aandacht vragen?   

 

Op ieder van deze criteria kan het onderhoud als onvoldoende worden beoordeeld. Indien mogelijk hebben we het daar persoonlijk met u over. Dit kan als u tijdens de schouw op uw tuin aanwezig bent. In de meeste gevallen informeren we u schriftelijk over ons oordeel. In een brief wordt u verteld wat er aan het onderhoud van de tuin schort (punt 1, 2 of 4 e.d.). Dit kan op een of twee van de hierboven genoemde criteria zijn. We verwachten van u dat u voor de volgende schouw het achterstallig onderhoud heeft weggewerkt.  

 overlast door achterstallig onderhoud

Indien uw tuin achterstallig onderhoud kent is dit niet alleen erg voor u, maar ook erg voor uw buren. Zij hebben last van opdringend onkruid, overhangende takken, verstopte sloten, onkruidzaden e.d. De schouwcommissie ziet erop toe dat er zich geen ongewenste situaties voor doen door mensen tijdig op hun onderhoudsplicht te wijzen. De commissie wil niet als een soort politie agent optreden door met gele en rode kaarten te zwaaien. We willen de tuinders bijstaan bij een verantwoord onderhoud van de tuin. We adviseren als daar om gevraagd wordt.

We letten ook niet op ieder grassprietje of ongewenst plantje. Als het echt teveel is zeggen we er wat van.

 

beoordeling door de schouwcommissie

Als wij zien dat iemand zijn best doen om het achterstallig onderhoud weg te werken en er duidelijk vooruitgang is geboekt, dan delen we graag een schouderklopje uit. In andere gevallen kunnen we helaas niet anders dan een onvoldoende noteren. U moet dan denken aan riet en andere waterplanten die de sloot dreigen te verstoppen (hetgeen de vereniging op een reprimande van de gemeente de Bilt kan komen te staan) of onkruid dat welig tiert in een deel van de tuin (voor- of achterzijde) of erger in de gehele tuin. De tuin is ook geen opslagplaats voor niet tuingebonden zaken.

De hierboven genoemde tekortkomingen zijn gemakkelijk te verhelpen. Als het onderhoud langdurig is verwaarloosd kost het meer tijd. Vaak is het een kwestie van een paar keer op een droge dag schoffelen en onkruid weghalen en u hebt het lek boven.

Als u door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden tijdelijk geen of minder aandacht aan uw tuin kunt besteden, neem gerust contact met ons op. We proberen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Een tuin mag echter niet te lang gebrekkig onderhoud vertonen. Wij gaan ervan uit dat de tuin er aan het einde van de zomer qua onderhoud goed bij staat.

Je kunt op verschillende manieren bezig zijn met de tuin. De een houdt van struiken en bomen; de ander van wilde bloemen; weer een ander ziet liever groenten op z’n tuin. Voor de schouwcommissie telt of de tuin goed onderhouden is. Persoonlijke smaak of voorkeuren spelen geen rol.

Als wij u een advies mogen geven: loop voor de schouwdatum (zie website) uw tuin na op de hierboven genoemde criteria. Kijk er met de blik van een buitenstaander na. Verhelp de door u geconstateerde tekortkomingen. Daarmee voorkomt u extra werk en (op langere termijn) ergernis.